บุหรี่ไฟฟ้า: กฎหมายควบคุมการใช้

บุหรี่ไฟฟ้า: กฎหมายควบคุมการใช้

บุหรี่ไฟฟ้า กลายเป็นที่นิยมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่กฎหมายควบคุมการใช้ยังมีข้อจำกัด และมีความซับซ้อน บทความนี้ จะช่วยให้เข้าใจกฎหมายควบคุมการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย

กฎหมายหลักที่ควบคุมการใช้บุหรี่ไฟฟ้า:

  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560: ห้ามจำหน่าย นำเข้า หรือครอบครองบุหรี่ไฟฟ้า น้ำยา และอุปกรณ์ มีโทษจำคุก ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557: ห้ามนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า มีโทษจำคุก ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2558: ห้ามจำหน่าย หรือให้บริการ สินค้า “บารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า” มีโทษปรับ

สถานะปัจจุบัน:

  • การจำหน่าย: ผิดกฎหมาย แต่ยังมีการลักลอบจำหน่าย
  • การนำเข้า: ผิดกฎหมาย
  • การครอบครอง: ผิดกฎหมาย แต่มีข้อยกเว้น สำหรับผู้ที่ครอบครองก่อนวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 สามารถแจ้งข้อมูลกับกรมสรรพสามิต เพื่อขออนุญาตครอบครอง และใช้งานได้

แนวโน้มในอนาคต:

  • มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ฉบับที่ …) พ.ศ. …. เพื่อควบคุม บุหรี่ไฟฟ้า อย่างเป็นระบบ
  • มีการศึกษา และวิจัย เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของบุหรี่ไฟฟ้า

ข้อควรระวัง:

  • กฎหมายควบคุมการใช้บุหรี่ไฟฟ้า มีการเปลี่ยนแปลง ควรติดตามข่าวสาร ข้อมูล จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ
  • การจำหน่าย นำเข้า ครอบครอง บุหรี่ไฟฟ้า ผิดกฎหมาย มีโทษจำคุก ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *